[1.4] Onderzoeksmethoden

Literatuuronderzoek

Deze scriptie zal voornamelijk bestaan uit literatuuronderzoek. Van communicatie- en mediasociologische theorieën wordt gekeken of ze ook toepasbaar zijn op weblogs. Onder andere komen de werken van Habermas aan bod. Hierin schrijft hij bijvoorbeeld over rol van de media in de relatie tussen politici en burgers. Er is een klein aantal theoretici dat al schrijft over weblogs in hun recente onderzoek, de meeste onderzoeken zijn echter al een paar jaar oud, toen weblogs inhoudelijk bijna nog geen rol van betekenis speelden. Hierdoor zal ik begrippen moeten lenen uit literatuur over andere nieuwe media en die moeten toetsen aan gebruik voor weblogs.

Gebruikte literatuur zal altijd geannoteerd worden in de tekst, waarbij de achternaam van de schrijver en het jaartal van publicatie tussen haakjes wordt weergegeven. Achterin deze scriptie staat een uitgebreide opsomming van de geraadpleegde literatuur, daar zijn de annotaties terug te vinden.

Observaties

Naast bestaande literatuur zal ik veel gebruik moeten maken van observaties. Hiervoor volg ik structureel de gebeurtenissen in de Nederlandse en internationale blogosfeer. Ik zal een selectie maken uit interessante en spraakmakende weblogs om de theorieën te ondersteunen. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk te verwijzen naar het oorspronkelijke materiaal, al is daar soms een flinke dosis internetarcheologie voor nodig.

De vindplaats van deze concrete voorbeelden wordt altijd aangegeven door middel van een voetnoot. In deze voetnoot wordt altijd vermeld de titel van de internetpagina, het complete adres waaronder deze pagina is gevonden en het datum van het laatste bezoek. Doordat weblogs gebruik maken van permalinks zal het erg onwaarschijnlijk zijn dat de adressen van deze pagina's veranderen.

Reikwijdte en beperkingen

Het onderzoek dat ik uitvoer in mijn scriptie zal voornamelijk bestaan uit kwalitatief onderzoek. De theorieën zullen getoetst worden aan casestudy's om tot de beantwoording van de vraagstelling te komen. De omvang van de scriptie laat het niet toe om op grote schaal kwantitatief onderzoek te verrichten. Ik heb de prioriteit gelegd bij kwalitatief onderzoek, omdat er nog weinig theorie bestaat met betrekking tot weblogs. Als deze basis eenmaal gelegd is, zal er ook bij het onderzoek naar weblogs meer ruimte komen voor grootschalig kwantitatief onderzoek.

De meeste literatuur die ik gebruik is afkomstig uit de Verenigde Staten. Dat brengt bepaalde zaken met zich mee. Zo is onder andere het politieke bestel in de VS wezenlijk anders door het tweepartijenstelsel en door de nadruk op personen in plaats van partijen. Ook het Amerikaanse mediabestel verschilt duidelijk van het Europese en Nederlandse model. Ik zal in deze scriptie proberen om zoveel mogelijk te spreken vanuit een Nederlandse en Europese invalshoek. Dat betekent dat ik - waar dat nodig is - probeer om Amerikaanse zaken te vertalen naar een Nederlandse en Europese visie.

[Volgende pagina >>>]